Salaleiga – Gjáin

— English and Polish version below —

Samkomusalurinn í Gjánni  íþróttamiðstöð Grindavíkur

Leigusalar: Kvenfélag Grindavíkur, UMFG  og Grindavíkurbær

1. Gerður eru skriflega samningur á milli leigusala og leigutaka um útleigu á salnum.

2. Samkomusalurinn er leigður með stólum og borðum. Áætlaður fjöldi í sætum í fullum sal er u.þ.b. 200 manns.

3. Með samkomusalnum fylgir aðgangur að eldhúsi þar sem er að finna uppþvottavél, ísskáp, frystiskáp, eldavél og ofn til upphitunar á mat ásamt lausabúnaði.

4. Leigutaki þarf sjálfur að sjá um uppsetningu og röðun á borðum og stólum. Borðum og stólum þarf að skila aftur uppstöfluðum á sama stað inn í geymslu inn af salnum. Hluti af borðum og stólum er geymt í Þjónustumiðstöð bæjarins. Ef sá fjöldi borða og stóla sem er í geymslunni dugir ekki þarf leigutaki að ná í það sem upp á vantar í Þjónustumiðstöðina á opnunartíma hennar og jafnframt skila eftir notkun.

5. Leigutaki hefur aðgang að hljóðkerfi hússins, skjávörpum ásamt sýningartjaldi.

6. Salurinn er ávallt leigður með starfsmanni/umsjónarmanni ef verið er með áfengi í salnum. Umsjónarmaður opnar salinn og hefur umsjón með húsnæði meðan á viðburði stendur og lokar að viðburði loknum.  Starfsmaður leiðbeinir leigutaka við  uppsetningu og röðun og hvernig ganga skuli frá eins og reglur kveða á um. Þó eru undantekningar á því þegar um fundi eða minni veislur er að ræða, nánari upplýsingar gefur starfsmaður UMFG á skrifstofu.

7. Leigutaki ber ábyrgð á hinu leigða á leigutíma, þar með talið öllum skemmdum á húsnæði og lausabúnaði og skulu þær bættar að fullu. Leigutaki skal gera starfsmanni grein fyrir því sem hefur misfarist, skemmst eða farið úr skorðum áður en salur er yfirgefinn.  Leigutaka er skylt að fara eftir fyrirmælum starfsmanns sem sér um salinn.

8. Reykingar eru stranglega bannaðar í húsnæðinu og á íþróttasvæðinu.

9. Íþróttamiðstöðin er staðsett í miðju íbúðarhúsnæðishverfi og salurinn því aldrei leigður lengur en til kl 01:00 og miðað við að allir séu farnir úr húsi eigi síðar en kl. 02:00.

10. Leigutaki sér um fullnaðarþrif og fær aðgang að þrifavagni. Frekari leiðbeiningar gefur starfsmaður UMFG. Ef leigutaki óskar eftir því að salurinn verði þrifinn þá er hægt að verða við því gegn sérstakri greiðslu í samráði við starfsmann UMFG.

11. Leigutaki ber ábyrgð á því að sækja um vínveitingaleyfi hjá Sýslumannsembættinu á Suðurnesjum ef  áfengi er selt í salnum. Engar undanteknar eru frá þessari reglu. Leigutaki ber jafnframt ábyrgð á því að farið sé eftir áfengislögum.

12. Leigu þarf að greiða eina viku fyrir útleigu inn á reikning: 0143-05- 060671, kt 420284-0129. Senda skal kvittun fyrir greiðslunni á netfangið umfg@umfg.is.

13. Verðskrá:

a. Heill salur með eldhúsi leigist á 40.000 kr. Afhending er eftir samkomulagi

b. Hálfur salur (fyrir uþb 40 manns í sæti) með eldhúsi leigist á 20.000 kr. Lengd á útleigu fer eftir samkomulagi, .

14. Ef ekki er búið að ganga frá greiðslu á tilsettum tíma þá áskilur leikusali sér rétt til þess að leigja öðrum salinn samkvæmt bókunarlista. Afbókun á sölum þurfa að berast eigi síðar en viku fyrir leigudag. Að öðrum kosti mun félagið innheimta skaðabótagjald sem að lágmarki er helmingur af leiguverði samkvæmt verðskrá.

Allar nánari upplýsingar gefur starfsmaður UMFG á skrifstofutíma mánudaga til fimmtudaga frá kl 14:00-17:00 í aðstöðu UMFG við Austurveg, eða síma 426 7775. Hægt er að senda fyrirspurnir á umfg@umfg.is

 

— English Version —

Hall rental – Gjáin

Assembly hall in Gjáin, Sports centre in Grindavík

In charge of renting are: Kvenfélag Grindavíkur, UMFG  and Grindavíkurbær

 1. A written agreement is made between a landlord and the tenant for renting out a hall.
 2. The assembly hall is rented with chairs and tables. The estimated number of seats in a full hall is around 200 seats.
 3. With an assembly hall comes a kitchen where you can find a dishwasher, fridge, freezer, cooking machine and oven for heating a food as well as other equipments.
 4. The tenant needs to take care of installation and arrangements of chairs and tables. Tables and chairs must be returned stacked in the same place in a storage room inside the hall. Parts of the tables are stored in a town´s service centre – Þjónustumiðstöð. If the number of tables and chairs in storage is not enough, tenant must pick up what is needed in Þjónustumiðstöð during its opening hours as well as returning them.
 5. The tenant has access to the house´s sound system, projectors and a projector screen.
 6. Hall is always rented with an employee/ supervisor. Supervisor opens a hall and oversees premises during the event and closes after an event. Employee instructs a tenant about installation and arrangements and how to proceed as required by rules. However there are exceptions when it comes to meetings and small parties. More information is provided by an employee of UMFG in an office.
 7. The tenant takes responsibility for what is rented, including all damage made to a house and equipment. That should be fully compensated. The tenant should inform the employee of what has gone wrong, was damaged or gone out of control before the hall is left. The tenant is obliged to follow the instructions of an employee that takes care of a hall.
 8. Smoking is strongly prohibited inside the building and on a sport area.
 9. Sports centre is located in the middle of a residential area and the hall is never rented longer than until 1 o´clock and assuming that everyone is gone until 2 o´clock. .
 10. The tenant takes care of a cleaning and gets access of a cleaning trolley. Further instructions are provided by an employee of a UMFG. If tenant requests cleaning of a hall, it is possible to do so for a special fee in consultation with an UMFG employee.
 11. The tenant is responsible for applying for a liquor license from Sýslumannsembættinu á Suðurnesjum, if alcohol is sold in a hall. There are no exceptions to this rule. The tenant is also responsible to obey the law of liquor usage.
 12. The rental fee should be paid one week in advance on a bank account 0143-05- 060671, kt 420284-0129. The receipt for that should be sent on an e-mail address umfg@umfg.is.
 13. Price list:
  • An entire hall with a kitchen is rented for 40.000 kr. Handing over depends on an agreement.
  • Half of a hall (for around 40 people) with a kitchen is rented for 20.000 kr. The length of rental depends on an agreement.
 14. If payment has not been made on time, the renter reserves the right to rent a hall to other people according to a booking list. Cancellations must be notified no later than one week before renting day. Otherwise, the club will collect a compensation fee that is at least half of a rental price according to the price list.

Further information is provided by an employee of a UMFG in their office from Monday to Thursday from 14:00 – 17:00, facility by Austurveg or phone number 426 7775. If is possible to send questions to umfg@umfg.is

 

— Polish version —

Wynajem Sali – Gjáin

Sala konferencyjna w Gjáin, centrum sportowym Grindavík

Wynajmujący: Kvenfélag Grindavíkur, UMFG  i Grindavíkurbær

 1. Między wynajmującym a najemcą zostaje podpisana umowa pisemna najmu sali.

2.Sala konferencyjna wynajmowana jest razem z krzesłami oraz stołami. Szacowana ilość miejsc w pełnej sali to miejsca na około 200 osób.

 1. Wraz z salą dostępna jest kuchnia, w której znajduje się zmywarka, lodówka, zamrażarka, kuchenka oraz piekarnik do podgrzewania potraw wraz z różnego rodzaju narzędziami.
 2. Najemca musi zadbać osobiście o ustawienie i uporządkowanie stołów oraz krzeseł. Krzesła i stoły należy zwrócić ułożone w jednym miejscu, w magazynku wewnątrz sali. Część stołów i krzeseł przechowywana jest w Þjónustumiðstöð – centrum usługowym miasta Grindavik. Jeśli ilość krzeseł i stołów w magazynie jest niewystarczająca, najemca musi odebrać tyle ile mu potrzeba w Þjónustumiðstöð, w ich godzinach otwarcia, a także zwrócić po użyciu.
 3. Najemca ma dostęp do systemu nagłośnienia, projektorów oraz ekranu rzutnika.
 4. Sala jest zawsze wynajmowana z pracownikiem/ przełożonym. Przełożony otwiera salę i nadzoruje lokal w trakcie imprez, po czym zamyka on salę na koniec imprezy. Pracownik instruuje najemcę w zakresie ustawienia i uporządkowania oraz informuje jak powinno się postępować zgodnie z zasadami. Istnieją jednak wyjątki, gdy mowa jest o zebraniach lub mniejszych imprezach. Więcej informacji udziela pracownik UMFG w swoim biurze.
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za to co jest wynajmowane, w to wliczają się wszelkie uszkodzenia pomieszczenia i urządzeń. To wszystko podlega pełnej rekompensacie. Przy oddawaniu sali najemca powinien poinformować pracownika o tym co uległo uszkodzeniu lub poszło nie tak. Najemca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń pracownika odpowiedzialnego za salę.
 6. Palenie na terenie budynku i terenie sportowym jest zabronione.
 7. Centrum sportowe znajduje się po środku wspólnoty mieszkaniowej, a sala nigdy nie jest wynajmowana dłużej niż do 01:00, brane jest pod uwagę, że wszyscy opuszczą salę przed godziną 02:00.
 8. Najemca zajmuje się całkowitym sprzątaniem oraz otrzymuje dostęp do wózka do sprzątania. Dalszych instrukcji udziela pracownik UMFG. Jeśli najemca życzy sobie, aby sala była za niego posprzątana, jest to możliwe za specjalną opłatą w porozumieniu z pracownikiem UMFG.
 9. Najemca jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o sprzedaż alkoholu u Sýslumannsembættinu á Suðurnesjum , w przypadku sprzedaży alkoholu na sali. Nie ma wyjątków od tej zasady. Najemca ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie prawa ustawy o alkoholu.
 10. Opłatę za wynajem należy uiścić tydzień przed wynajmem na numer konta 0143-05- 060671, kt 420284-0129. Potwierdzenie opłaty (rachunek) należy wysłać na adres e-mail umfg@umfg.is.
 11. Cennik:
  • Cała sala z kuchnią – 40.000 kr. Wydanie po wcześniejszym umówieniu.
  • Połowa sali (na około 40 miejsc siedzących ) z kuchnią za 20.000 kr. Długość wynajmu po wcześniejszym umówieniu.
 12. Jeśli płatność nie została uiszczona w terminie, wynajmujący zastrzega sobie prawo do wynajęcia sali innym osobom zgodnie z listą rezerwacji. Rezygnacja z sali musi być zawiadomiona nie później niż tydzień przed datą wynajmowania. W przeciwnym razie stowarzyszenie pobierze odszkodowanie, które wynosi połowę ceny wynajmu, zgodnie z cennikiem.

Więcej dodatkowych informacji udziela pracownik UMFG w biurze od poniedziałku do czwartku w godzinach 14-17 w placówce UMFG na Austurvegur lub pod numerem telefonu 426 7775. Można również wysyłać pytania na adres e-mailowy umfg@umfg.is