Æfingagjöld

– English and Polish version below –

Hjá Ungmennafélagi Grindavíkur greiða iðkendur eitt æfingagjald fyrir að að æfa allar íþróttagreinar innan félagsins. Æfingagjald er aðeins 57.000 á ári fyrir íþróttaiðkun hjá félaginu.

Innan aðalstjórnar UMFG og einstakra deilda er unnið öflugt sjálfboðaliðastarf og framlag sjálfboðaliða ómetanlegt fyrir félagið, einstakar deildir og samfélagið allt. Vegna umfangsmikils starfs á vegum UMFG og einstakra deilda er nauðsynlegt að félagið fái rekstrarstyrk vegna rekstrar félagsins og deilda og því hefur Grindavíkurbær nú samþykkt að styrkja UMFG um 18.000.000 kr. pr. ár næstu tvö árin og gert samning þess efnis.

Samningurinn sem er til tveggja ára er ætlað að efla samstarf bæjaryfirvalda í Grindavík og UMFG um eflingu íþróttastarfs í Grindavík með megináherslu á öflugt íþrótta-, forvarna- og tómstundastarf fyrir börn og ungmenni á aldrinum 6 – 16 ára (árið sem barnið verður 6 ára og til áramóta þegar að það verður 16 ára)

Styrkurinn stuðlar að áframhaldandi möguleikum barna og ungmenna að stunda fleiri en eina íþróttagrein og verður aðeins innheimt eitt æfingagjald, 57.000 kr., pr. barn óháð fjölda íþróttagreina sem barnið stundar.

Samningsaðilar eru sammála um að með þessum samningi sé lögð áhersla á mikilvægi þess öfluga starfs sem fer fram innan UMFG fyrir samfélagið í heild og þátttaka barna og unglinga í íþróttastarfi verði áfram góð en hún hefur verið með því hæsta sem þekkist á landsvísu.

Samningsaðilar eru jafnframt sammála um að alhliða hreyfing og möguleiki barna til að kynnast sem flestum íþróttagreinum er af hinu góða fyrir börnin. Í ljósi þess mun UMFG starfrækja íþróttaskóla fyrir leikskólabörn þar sem megináhersla verður á aukin hreyfiþroska, fjölþættar æfingar, leikgleði og jákvæð fyrstu kynni af íþróttum.

Aðalstjórn UMFG mun bera ábyrgð á eftirliti og framkvæmd samningsins gagnvart deildum UMFG og mun innheimta æfingagjalda fara fram á vegum aðalstjórnar.

Hér er innskráning í gegnum Sportabler https://www.sportabler.com/shop/UMFG/ til að skrá börnin í deildir og greiða æfingagjöld

— English Version —

Training fees

At Ungmennafélagið Grindavíkur members pay only one training fee for all sports within the club. Training fee for sport activities in the club is only 57.000 kr per year.

Within the main administration UMFG and individual departments big volunteer work is done and the contribution of volunteers is invaluable for the association, individual departments and the whole community.

Due to extensive work on behalf of UMFG and individual departments, it is necessary for the club to receive operating grants for the club’s and department´s operation and therefore the town of Grindavík has agreed to support UMFG by ISK 18,000,000. per year for next 2 years and made an agreement to that effect.

An agreement that was signed for 2 years is intended to strengthen a co-operation between a town authorities and UMFG about promoting sports activities in Grindavik while putting a main emphasis on intensive sports, prevention and leisure activities for children and teenagers age 6-16 years old (a year when child turns 6 years old and a year when it will be 16 years old).

The grant supports continuous possibilities for children and teenagers to practice more than just one sport and only one training fee is collected 57. 000 ISK regardless of the number of sports that child attends to.

The parties agree that this agreement emphasizes an importance of the work that takes place within UMFG for society and children´s and teenager´s participation in sport activities will continue to be good and it has been the highest known in a country.

The parties also agree that general movement and ability of children to get to know most sports is good for them. Therefore UMFG will manage a sports school for preschool children, where the main emphasis will be on increased development, diverse exercises, playfulness and a positive first acquaintance with sports.

The main administration of UMFG takes responsibility for the supervision and implementation of the agreement in relation to the departments of UMFG and will collect training fees on behalf of the main administration.

The registration and training fee payment goes through Sportabler https://www.sportabler.com/shop/UMFG/

— Polish Version —
Opłaty za zajęcia sportowe

W klubie Ungmennafélagi Grindavíkur uczestnicy zajęć sportowych płacą tylko jedną opłatę za zajęcia sportowe ze wszystkich dyscyplin. Opłata roczna za zajęcia sportowe  wynosi 57.000 kr.

W głównym zarządzie UMFG oraz w indywidualnych działach wykonywana jest ciężka praca wolontariuszy, a ich wkład jest nieoceniony dla stowarzyszenia, poszczególnych działów oraz dla całej lokalnej społeczności.

Ze względu na obszerną pracę klubu UMFG oraz poszczególnych działów konieczne jest, aby stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na działalność stowarzyszenia i działów. Miasto Grindavik wyraziło zgodę na dofinansowanie UMFG w kwocie 18.000.000 kr. przez kolejne dwa lata i podpisana została wspólna umowa.

Umowa podpisana na okres dwóch lat ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy władzami miejskimi a UMFG w zakresie wzmocnienia aktywności sportowej w Grindaviku, z głównym naciskiem na intensywne zajęcia sportowe, profilaktyczne oraz rekreacyjne dla młodzieży i dzieci w wieku 6-16 lat ( rok, w którym dziecko kończy 6 lat i do końca roku, w którym kończy 16 lat).

Dofinansowanie wspomaga dalszą możliwość kontynuacji  uprawiania więcej niż jednego sportu przez dzieci i młodzież, przy czym pobierana jest tylko jedna opłata, która wynosi 57 000 koron za dziecko niezależnie od ilości uprawianych przez nie sportów.

Strony umowy zgadzają się, że wraz z tą umową kładziony jest nacisk na znaczenie ciężkiej pracy dla całej społeczności przez UMFG, a udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych będzie nadal na dobrym poziomie, a jest on na jednym z najbardziej znanych w kraju.

Wszystkie strony zgadzają się również, że kompleksowy ruch i zdolność dzieci do zapoznania się z większością zajęć sportowych, wyjdzie im tylko na dobre. W związku z tym klub UMFG prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, na których nacisk będzie kładziony na zwiększenie rozwoju motorycznego, zróżnicowane ćwiczenia, zabawę i pozytywne poznawanie sportów.

Główny zarząd UMFG ponosi odpowiedzialność za nadzór oraz relizację umowy w stosunku do oddziałów UMFG  oraz będzie pobierał opłaty za zajęcia.

Tu możliwe jest zarejestrowanie dzieci w oddziałach sportowych  i uiszczenie opłaty za zajęcia sportowe.- Sportabler  https://www.sportabler.com/shop/UMFG/